Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

Statut Stowarzyszenia na rzecz dzieci „Pod Ślężą”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pod Ślężą” w

    dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia

    pomocy szkole i jej uczniom. Siedzibą stowarzyszenia jest Sobótka.

    Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych  Stowarzyszenie może działać na terenie

    innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość

    prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.

    Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej

    członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać

    pracowników.

7. Stowarzyszenie używa pieczęci i znaków organizacyjnych z zachowaniem

    Obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

8. Celem Stowarzyszenia jest:

    a. wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej wśród osób fizycznych

       i instytucji na rzecz Szkoły Podstawowej w Sobótce.

    b. Pozyskiwanie pomocy w formie finansowej i rzeczowej.

    c. Działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc

       oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży ze

       specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wśród których znajdują się dzieci

       z trudnościami w nauce i uczniowie zdolni.

     d. Organizowanie i prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych ze

        szczególnym uwzględnieniem zajęć usprawniających, wspierających

        i stymulujących rozwój fizyczny i umysłowy, w tym dzieci

        niepełnosprawnych.

     e. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie białych i zielonych

        szkół, wypoczynku wakacyjnego i zimowego, wycieczek turystycznych

        i edukacyjnych.

     f. Współpraca z innymi organizacjami wspierającymi i realizującymi 

         podobne cele.

9. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

     a. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju bazy materialnej szkoły,

         tworzenie właściwych warunków nauki dzieci i młodzieży, wyrównywanie

         różnic edukacyjnych poszczególnych środowisk.

     b. Tworzenie warunków programowych i organizacyjnych dla realizacji

         porozumienia społecznego na rzecz wspierania uczniów szkoły.

     c. Inspirowanie akcji społecznych, świadczeń materialnych, finansowych na

         rzecz modernizacji i wyposażenia szkoły oraz na pomoc uczniom.

     d. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących

         z dobrowolnych świadczeń obywateli, organizacji społecznych

         i zawodowych, samorządowych, osób fizycznych i prawnych, podmiotów

         gospodarczych, ofiarodawców zagranicznych, z imprez, zbiórek

         publicznych, funduszy celowych oraz funduszy na działalność

         zapobiegawczą z przeznaczeniem ich na realizację zadań podejmowanych

         przez Stowarzyszenie.

     e. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej i funduszy z FWW

        poprzez przystępowanie do konkursów i projektów.

     f. Współpracę z organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi z zagranicy.

     g. Organizowanie konkursów i wystaw szkolnych.

     h. Wspieranie rzeczowe najuboższych dzieci.

     i. Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.

     j. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, władzami

        i administracją państwową oraz organizacjami społecznymi.

 

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

 

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba

      prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

11. Stowarzyszenie posiada członków:

      a. zwyczajnych,

      b. wspierających,

      c. honorowych.

12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna,

      która:

a.      Złoży deklarację członkowska na piśmie,

b.      Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

13. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na

      podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i

      prawna deklarująca pomoc fizyczna, rzeczową w realizacji celów

      Stowarzyszenia.

15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na

      postawie uchwały Zarządu.

16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która

      wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

17. Członkowie honorowi są przyjmowaniu przez Walne Zgromadzenie na

      wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

18. Członkowie zwyczajni mają prawo:

      a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz

          Stowarzyszenia,

      b. udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez

          Stowarzyszenie,

c.      zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

      a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

      b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

      c. regularnego opłacania składek.

20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego

      prawa wyborczego, mogą jedynie brać udział z głosem doradczym

      w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa

      jak członkowie zwyczajni.

21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych

      świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

23. Utrata członkowstwa następuje na skutek:

      a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

      b. wykluczenia przez Zarząd:

*      z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

*      z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

*      z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,

 

*      na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

 

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d.      śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

24. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków

      Stowarzyszenia lub pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu

      przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała

      walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

25. Władzami Stowarzyszenia są:

      a. Walne Zgromadzenie Członków,

      b. Zarząd,

      c. Komisja Rewizyjna.

26. Kadencja władz.

      a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery

          lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną

          większością głosów

      b. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję

          pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością

      głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do

      głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

28. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W

      Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a.      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b.      z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

29. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

30. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez

      Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do

      wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem

      zebrania.

31. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.

      Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji

      Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków

      zwyczajnych Stowarzyszenia.

32. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną

      większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby

      członków. Głosowanie jest jawne.

33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

      a. określenie ogólnych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

      b. uchwalanie zmian statutu,

      c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

      d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

      e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

      f. uchwalanie budżetu,

      g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych

          świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

      h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

      i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

      j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków

         Stowarzyszenia lub jego władze,

      k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

      l. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego

         zgromadzonych zasobów,

     m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we

          wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz

          Stowarzyszenia.

34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia

      zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje

      Stowarzyszenie na zewnątrz.

35. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza. Prezesa,

      wiceprezesa i sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.

36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż

      raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

37. Do kompetencji Zarządu należą:

      a. realizacja celów Stowarzyszenia,

      b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

      c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

      d. sprawowanie zarządu nad pozyskanymi środkami,

      e. podejmowanie uchwał o gospodarowaniu pozyskanymi środkami,

      f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

      g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

      h. przyjmowanie i skreślanie członków.

38. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad

      działalnością Stowarzyszenia.

39. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy

      oraz sekretarza.

40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

      a. kontrolowanie działalności Zarządu,

      b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

      c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia

          Członków oraz zebrania Zarządu,

      d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

      e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu

          Członków.

41. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie

      trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji,

      której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W

      tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział v

Majątek i fundusze

 

42. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

      a. ze składek członkowskich,

      b. darowizn, spadków, zapisów,

      c. dotacji i ofiarności publicznej.

43. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie

      Stowarzyszenia.

44. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi

      przepisami.

45. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania pozyskanych środków

      Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

46. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych

      oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są

      podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

47. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu

      Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną

      większością głosów – ( dwóch trzecich ), przy obecności co najmniej

      połowy uprawnionych do głosowania.

48. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie

      Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku

      Stowarzyszenia.

49. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają

      przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.